Produk Perniagaan

Skim Kerajaan / Pembiayaan Mikro-i ME2

Tujuan

Menawarkan pembiayaan kepada pengusaha dan peniaga kecil yang menawarkan mikro enterpris dalam bentuk :

 1. Modal pusingan – membiayai pembelian/pembayaran perkhidmatan atau stok yang berkaitan langsung dengan produk/perkhidmatan yang dijalankan.
 2. Perbelanjaan kapital – membiayai pembelian aset tetap.

Ciri-Ciri Produk

 • Jumlah Pembiayaan maksimum sehingga RM50,000.
 • Tempoh Pembiayaan minimum 3 bulan dan maksimum 5 tahun.
 • Margin Pembiayaan maksimum 90% dari modal pusingan dan/atau perbelanjaan kapital.
 • Penjamin tidak diperlukan kecuali untuk Syarikat Sdn. Bhd.
 • Kadar Keuntungan ialah 5% setahun atas kadar rata ( flat rate ).
 • Tiada bayaran proses.
 • Cagaran tidak diperlukan.
 • Bayaran Duti Setem perlu dibayar oleh pelanggan akan ditolak daripada jumlah pembiayaan yang diluluskan. Bagi pelanggan Syarikat Sdn Bhd, urusan stamping akan diuruskan oleh pihak peguam.
 • Pembiayaan bertindih tidak dibenarkan.

Syarat-Syarat Kelayakan Pemohon

 • Warganegara Malaysia.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun semasa membuat permohonan dan tidak melebihi 65 tahun semasa tamat Pembiayaan.
 • Terbuka kepada pengusaha atau peniaga kecil yang menjalankan mikro enterpris secara langsung dan sepenuh masa.
 • Mempunyai lesen/permit/daftar perniagaan sah yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa.
 • Jenis pemilikan perniagaan yang dibenarkan adalah :
  1. Pemilik Tunggal
  2. Persendirian
  3. Syarikat Sdn Bhd
  4. Perkongsian
 • Sektor yang layak memohon adalah seperti berikut :
  1. Perkilangan dan perkhidmatan berkaitan perkilangan.
  2. Perkhidmatan (kecuali perkhidmatan insurans dan kewangan).
  3. Pertanian (Produk Asas Tani).
 • Aktiviti perniagaan yang dijalankan adalah tidak bertentangan dengan syariah.
 • Telah menjalankan perniagaan lebih dari 6 bulan dan menetap di dalam kawasan perniagaan.
 • Telah mendapat sokongan SME Corp untuk memohon pembiayaan di Bank Rakyat.
 • Mempunyai akaun simpanan di Bank Rakyat.
 • Mempunyai rekod kredit yang bersih dan tidak disenaraihitamkan.

Kadar Keuntungan

5 % Kadar Rata Setahun

Fi dan Caj

Caj Dan Perkhidmatan Bagi Individu
Transaksi Caj

Caj Ganti Rugi (Ta'widh):
Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak.

Selepas tamat tempoh pembiayaan
Berdasarkan Kadar Semasa Pasaran Wang Antara Bank Secara Islam ke atas baki prinsipal tertunggak
Duti Setem RM5.00 setiap RM1,000 seperti yang termaktub di Akta Setem (Semakan 1989)
(tertakluk pada perubahan yang dikenakan oleh Kerajaan)
Takaful / Insuran Berdasarkan umur, tempoh dan jumlah pembiayaan.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat