Produk Perniagaan

Pembiayaan Perniagaan-i / Share-i
Pembiayaan ini adalah untuk membiayai pembelian saham siarharga yang disenaraikan di Bursa Malaysia.

Kelayakan

  • Koperasi/Syarikat
  • Syarikat Berhad
  • Syarikat Sendirian Berhad

Fi dan Caj

Caj Dan Perkhidmatan Bagi Individu
Transaksi Caj
Fi Wakalah Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30
Duti Setem Tiada
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru
Perdagangan Komoditi RM15 akan dicajkan bagi setiap RM1 Juta (50:50 berasaskan perkongsian). Transaksi minimum ialah RM1,000
Caj Pembayaran Lewat Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak.

Selepas tamat tempoh pembiayaan
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang antara Bank Islam ke atas baki tertunggak. 

Jumlah Pembiayaan

Pembiayaan sehingga 50% daripada harga belian

Tempoh Pembiayaan

Maksimum 10 tahun

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami di talian 1-300-80-5454.

* Tertakluk kepada terma dan syarat.