Produk Perniagaan

Pembiayaan Perniagaan-i / Pembiayaan Penyambung-i

Pembiayaan Penyambung-i Bank Rakyat membolehkan pelanggan membeli tanah bagi tujuan pembangunan berdasarkan prinsip Syariah. 

Kelayakan : Semua entiti perniagaan seperti syarikat persendirian dan badan koperasi.

Konsep : Tawarruq

Tujuan : Membeli tanah untuk pelaksanaan projek dan membiaya pembangunan projek.

Margin : Sehingga 50% daripada nilai jualan tanah

Sehingga 40% daripada kos pembangunan,

Sehingga 60% daripada keseluruhan kos pembangunan.

Tempoh : Maksimum 6 bulan selepas projek siap.

Fi dan Caj

Caj Dan Perkhidmatan Bagi Individu
Transaksi Caj
Fi Wakalah Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30
Duti Setem Tiada
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru
Perdagangan Komoditi RM15 akan dicajkan bagi setiap RM1 Juta (50:50 berasaskan perkongsian). Transaksi minimum ialah RM1,000
Caj Pembayaran Lewat Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak.

Selepas tamat tempoh pembiayaan
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang antara Bank Islam ke atas baki tertunggak. 

Dokumen Diperlukan

Pembiayaan Penyambung-i

  • Kelulusan daripada pihak berkuasa berkaitan bagi pelaksanaan projek.
  • Kajian daya maju dan kebolehpasaran terhadap cadangan pembangunan.
  • Laporan jurunilai terhadap tapak projek yang akan dijadikan jaminan.
  • Salinan Perjanjian Jual Beli Tanah Tapak Projek.
  • Rekod lampau.
  • Senarai pakar runding dan kontraktor