Produk Perniagaan

Pembiayaan Perniagaan-i / Pembiayaan Modal Kerja Berjangka-i untuk Ar-Rahnu X'Change
Pembiayaan ini adalah untuk membiayai keperluan modal kerja bagi perniagaan francais Ar-Rahnu X'Change.

Kelayakan:

Dikhaskan untuk Koperasi.

Konsep:

Tawarruq

Fi dan Caj

Caj Dan Perkhidmatan Bagi Individu
Transaksi Caj
Fi Wakalah Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30
Duti Setem Tiada
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru
Perdagangan Komoditi RM15 akan dicajkan bagi setiap RM1 Juta (50:50 berasaskan perkongsian). Transaksi minimum ialah RM1,000
Caj Pembayaran Lewat Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak.

Selepas tamat tempoh pembiayaan
Tidak melebihi kadar Pasaran Wang Antara Bank Islam ke atas baki pembiayaan.

Jumlah Pembiayaan:

Sehingga 80% daripada keseluruhan perniagaan

Tempoh Pembiayaan: