Produk Perniagaan

Pembiayaan Perniagaan-i / Pembiayaan Kontrak-i Tijari

Bank Rakyat memainkan peranan strategik sebagai rakan kepada pelbagai syarikat dan sektor ekonomi di negara ini. Dengan profil kewangan yang kukuh, dana yang mencukupi, dan polisi pengurusan risiko yang berhemah, Bank Rakyat menawarkan pelbagai kemudahan pembiayaan yang patuh Syariah kepada syarikat, SME, badan koperasi, enterpris dan usahawan Bumiputera yang memerlukan pembiayaan bagi projek, pengembangan perniagaan, dan dan pembelian hartanah.

Ini adalah kemudahan pembiayaan yang ditawarkan Bank Rakyat:

 • Pembiayaan Kontrak-i Tijari
 • Skim Pembiayaan Pembangunan Luar Bandar-i
 • Skim Credit Guarantee Corporation (CGC)
 • Pembiayaan Tempoh-i
 • Pembiayaan Pelaksanaan-i (Bridging Financing)
 • Pembiayaan Hartanah-i
 • Sewa Beli-i

(a) Pembiayaan Kontrak-i Tijari

Pembiayaan Kontrak-i Tijari kami berdasarkan prinsip Syariah - Bai' Al-Inah, Al-Bai' Bithaman Ajil, Murabahah.

 1. Bai' Al-Inah (kontrak jualan dan beli semul) yang membabitkan jualan sesuatu aset kepada pelanggan secara bayaran tertangguh dan aset itu kemudian dibeli oleh Bank pada harga diskaun.
 2. Al-Bai' Bithaman Ajil merujuk kepada transaksi yang mana Bank member pembiayaan kepada pelanggan untuk memiliki hartanah dengan membeli aset itu secara tunai dan menjual semula kepada pelanggan pada harga jualan termasuk keuntungan dan tempoh yang dipersetujui kedua-dua pihak.
 3. Murabahah merujuk kepada penjualan pada harga yang merangkumi keuntungan yang dipersetujui kedua-dua pihak. Harga belian dan jualan, kos berkaitan dan margin keuntungan dinyatakan dengan jelas.

Kelayakan

Semua entiti perniagaan seperti syarikat persendirian dan badan koperasi.

Konsep

Tawarruq

Tujuan

Bagi membiayai kontrak diperoleh daripada kerajaan atau syarikat tersenarai yang kukuh.

Margin

Sehingga 80% daripada kos keseluruhan kontrak.

Tempoh

Maksimum 6 bulan selepas tarikh akhir tamat kontrak.

Dokumen Diperlukan

Pembiayaan Kontrak-i

 • Surat Anugerah.
 • Bon pencapaian/Jaminan Bank/Insuran Kontrak.
 • Aliran Tunai Kontrak
 • Unjuran Keuntungan & Kerugian Kontrak.
 • Jadual Kerja Kontrak.
 • Prosedur Pembayaran Kontrak.

* Tertakluk kepada Terma dan Syarat