Produk Perniagaan

Pembiayaan Mikro-i / Micro Enterprise Fund (MEF)
 
Helaian pendedahan produk

Ciri-ciri pembiayaan

 • Pembiayaan diberi terus kepada anggota koperasi/
  Persatuan Penjaja & Peniaga Kecil
 • Menjalankan mikro enterpris
 • Dikehendaki menyertai Kumpulan Bantu Diri (KBD)*
 • Kadar Keuntungan 8.25% pada kadar rata setahun.
 • Perlu mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia.
 • Konsep Syariah : Tawarruq
 • Mendapat Perlindungan Takaful
 • Tiada Cagaran
 • Tiada Penjamin
 • Tempoh Pembiayaan 5 Tahun

*KBD ialah kumpulan individu yang terdiri dari 5 hingga 10 orang

Jenis Perniagaan

 • Pengilangan
 • Perkhidmatan
 • Lain-lain - Pertanian Primer, Pembinaan, Perlombongan dan Kuari

Kelayakan

 • Warganegara Malaysia
 • Anggota koperasi/Persatuan Penjaja & Peniaga Kecil
 • Pemilik tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad
 • Berumur 18 tahun dan tidak melebihi 65 tahun semasa tamat tempoh pembiayaan
 • Menetap dalam kawasan operasi perniagaan
 • Ahli-ahli KBD mempunyai rekod pembiayaan yang baik (tunggakan tidak melebihi 4 minggu)

Had Pembiayaan

RM 1,000 - RM 50,000

Cara Bayaran

 • Potongan Akaun Simpanan
 • Mesin ATM/CDM

Skim Pembiayaan

 • Kadar keuntungan 8.25% pada kadar rata setahun.
 • Perlu mendapat kelulusan Bank Negara Malaysia.

Kadar Keuntungan

8.25% Kadar Rata Setahun

Fi dan Caj

Caj Dan Perkhidmatan Bagi Individu
Transaksi Caj
Caj Pembayaran Lewat (Ta'widh): Ketika tempoh pembiayaan:
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak.

Selepas tamat tempoh pembiayaan
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
Fi Wakalah atau Agensi Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30.
Duti Setem Dikecualikan
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru

Helaian Pendedahan Produk

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat