Produk Perniagaan

Deposit-i / UNIDC
 
Helaian pendedahan produk
Sijil Hutang Islam Boleh Niaga Yang Tidak Boleh DiTebus (UNIDC) adalah satu produk deposit yang membayar satu kadar keuntungan tetap pada tarikh matang tertentu.

KONSEP

Tawarruq

CIRI PRODUK

Jumlah Deposit RM60,001 ke RM10,000,000 setiap sijil.
Tempoh Deposit
  • Tempoh minimum ialah satu (1) hari
  • Tempoh lebih dari lima (5) tahun adalah tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Sekuriti Malaysia.
Keuntungan
  • Kadar keuntungan adalah berdasarkan kadar keuntungan semasa Bank dan ditentukan berdasarkan penempatan deposit bersama dengan tempoh.
Penebusan
  • Pelanggan akan menerima pokok yang ditambah untung apabila tempoh matang untuk sijil yang dikeluarkan pada FV atau nominal.
  • Pelanggan akan menerima jumlah nilai semasa apabila tempoh matang untuk sijil yang dikeluarkan atas dasar diskaun.
  • Penebusan awal tidak dibenarkan, bagaimanapun, pelanggan boleh menjual sijil UNIDC dalam pasaran sekunder untuk tujuan pencairan.
Pembayaran atas kematangan
  • Deposit atas kematangan akan dibayar kepada pelanggan / pemegang sijil UNIDC berdasarkan arahan yang disediakan.

Untuk maklumat lanjut, anda boleh melihat Terma & Syarat.