Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i Zero Entry Cost
Pakej Zero Entry Cost merupakan pakej pembiayaan di mana bank menanggung sebahagian daripada yuran guaman dan kos penilaian bagi memudahkan pengurusan pembelian rumah kediaman anda
Tawarruq
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 • Pembiayaan Semula

Yuran guaman, kos penilaian dan duti setem ditanggung oleh bank sehingga 2.5% dari jumlah pembiayaan yang diluluskan

 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan tidak lebih 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Tidak muflis
 • Tidak mempunyai rekod buruk dengan Bank atau institusi-institusi kewangan lain
 • Permohonan secara bersama adalah dibenarkan dan tertakluk kepada hubungan kekeluargaan terdekat seperti berikut:
  1. Suami / isteri
  2. Ibu / bapa
  3. Anak
  4. Adik-beradik kandung

Sehingga 95% termasuk MRTT

PAKEJ
Pembiayaan dengan MRTT
Pembiayaan tanpa MRTT

Zero Entry Cost (ZEC)

 

Kadar Keuntungan

Kadar Keuntungan

Serendah KAS + 1.65%

Serendah KAS + 1.85%

 

Kadar Asas Standard  (KAS): 3.00%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu.
TRANSAKSI Caj
Fi Wakalah RM28.30
Penyimpanan Dokumen Sekuriti Setelah Penjelasan Penuh. RM10.00 setiap set sebulan (termasuk 0% GST)
Pengeluaran Penyata untuk tujuan pengeluaran KWSP RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan
 • Pindahan Gaji (Potongan Akaun Simpanan-i) / Salary Transfer (Savings Account-i Deduction)
 • Pembayaran Melalui Elektronik
Kategori Pemohonan Dokumen

Pendapatan Tetap

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan

Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan)

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
 • Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
 • Borang B dan Resit Bayaran

 

Dokumen Harta
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pemaju
 • Resit Bayaran Pendahuluan
 • Memorandum Jualan: Lelong
 • Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale / bina rumah atas tapak perumahan / pembiayaan semula
Dimaklumkan bahawa kami telah mengemas kini Terma & Syarat Pembiayaan Perumahan-i untuk memberi penerangan yang lebih jelas kepada pelanggan. Terma dan Syarat Pembiayaan Perumahan-i yang telah dikemas kini ini akan berkuat kuasa pada 1 September 2019. Untuk maklumat lanjut sila klik di FAQ