Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i My 1st Home Scheme
My 1st Home Scheme menawarkan pembiayaan bagi golongan muda untuk memiliki rumah pertama.
Tawarruq
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 • Margin pembiayaan sehingga 110%
 • Warganegara Malaysia
 • Permohonan boleh dilakukan secara individu atau bersama
 • Syarat Pemohon terbuka kepada yang berpendapatan tetap atau tidak tetap dengan tempoh perkhidmatan sekurang-kurangnya enam bulan di majikan yang sama.
 • Permohonan pembiayaan mestilah pembelian rumah pertama sahaja dengan tujuan untuk didiami atau diduduki

Sehingga 110% termasuk MRTT/Kos Guaman/ Kos penilaian

Pakej

Pembiayaan dengan MRTT

My 1st Home Scheme

 

Kadar Keuntungan

Serendah

·   KAS+1.35%


Kadar Asas Standard (KAS): 3.00%

MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful

35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu.

TRANSAKSI Caj
Fi Wakalah RM28.30
Penyimpanan Dokumen Sekuriti Setelah Penjelasan Penuh. RM10.00 setiap set sebulan (termasuk 0% GST)
Pengeluaran Penyata untuk tujuan pengeluaran KWSP RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)

 • Biro Perkhidmatan Angkasa (BPA)
 • Potongan Gaji Majikan
 • Pindahan Gaji (Potongan Akaun Simpanan-i) / Salary Transfer (Savings Account-i Deduction)
 • Pembayaran Melalui Elektronik
Kategori Pemohonan Dokumen
Pendapatan Tetap
 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan
Dokumen Harta
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pemaju
 • Resit Bayaran Pendahuluan
 • Memorandum Jualan: Lelong
 • Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale / bina rumah atas tapak perumahan / pembiayaan semula

Dimaklumkan bahawa kami telah mengemas kini Terma & Syarat Pembiayaan Perumahan-i untuk memberi penerangan yang lebih jelas kepada pelanggan. Terma dan Syarat Pembiayaan Perumahan-i yang telah dikemas kini ini akan berkuat kuasa pada 1 September 2019. Untuk maklumat lanjut sila klik di FAQ