Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Perumahan-i Flexi
Bank Rakyat memberi pembiayaan perumahan terbaik untuk membantu anda memiliki rumah idaman.
Tawarruq
 • Rumah Dalam Pembinaan
 • Rumah Siap / Lelong / Subsale
 • Pembiayaan Semula
 • Membeli dan Menebus Tanah Tapak Perumahan
 • Bina Rumah Atas Tanah Tapak Perumahan
 1. Fleksibiliti untuk membuat lebihan bayaran terhadap pinjaman
 2. Pengeluaran lebihan bayaran tanpa caj dan yuran tambahan
 3. Peluang untuk mengurangkan jumlah tempoh bayaran dan penjimatan pada pengiraan kadar keuntungan.
 • Berumur tidak kurang daripada 18 tahun semasa permohonan dan tidak lebih 70 tahun pada tarikh tamat tempoh pembiayaan
 • Tidak muflis
 • Tidak mempunyai rekod buruk dengan Bank atau institusi-institusi kewangan lain
 • Permohonan secara bersama adalah dibenarkan dan tertakluk kepada hubungan kekeluargaan terdekat seperti berikut:
  1. Suami / isteri
  2. Ibu / bapa
  3. Anak
  4. Adik-beradik kandung
Sehingga 95% termasuk MRTT / Yuran Guaman / Kos Penilaian.
PAKEJ PEMBIAYAAN DENGAN MRTT
Pembiayaan Perumahan-i Flexi Jumlah Pembiayaan Kadar Keuntungan
Kurang RM300,000 Serendah KAS + 1.60%
RM300,000  & ke atas Serendah KAS + 1.50%
 
Kadar Asas Standard (KAS): 3.00%
MRTT = Mortgage Reducing Term Takaful
 
Kadar Efektif Pembiayaan Perumahan-i
Jumlah pembiayaan sebanyak RM300,000 & ke atas, 35 tahun tempoh pembiayaan, tiada tempoh pegangan
Kadar Rujukan Setahun Kadar Asas Standard (KAS) = 3.00%
(Berkuat kuasa bermula pada 12 Mei 2023)
Kadar Keuntungan Setahun Serendah KAS + 1.50%


35 tahun atau sehingga umur 70 tahun, yang mana terdahulu.

TRANSAKSI CAJ
Fi Wakalah RM28.30
Penyimpanan Dokumen Sekuriti Setelah Penjelasan Penuh. RM10.00 setiap set sebulan (termasuk 0% GST)
Pengeluaran Penyata untuk tujuan pengeluaran KWSP RM15.00 setiap dokumen (termasuk 0% GST)
Fi Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Yuran Pembayaran Tiada
Yuran Penyelesaian Awal Tiada
Yuran Penilaian Terpakai bagi hartanah yang telah siap dibina sahaja.
Bayaran Penebusan Penyata Caj RM50 dikenakan kepada pelanggan individu atau melalui peguam yang memohon penyata penjelasan daripada cawangan
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat  Ketika Tempoh Pembiayaan :
1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak.

Selepas Tamat Tempoh Pembiayaan :
Tidak melebihi kadar semalaman semasa Pasaran Wang antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
 

TRANSAKSI CAJ
Caj pengeluaran N/A
Caj penyelenggaraan Akaun Flexi N/A

 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
 • Potongan Akaun Simpanan-i
 • Bayaran Secara Elektronik
Kategori Pemohonan Dokumen
Pendapatan Tetap
 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Salinan Penyata Gaji 3 bulan terkini
 • Penyata Bank 3 bulan terkini
 • Borang EA / Penyata KWSP
 • Surat Pengesahan Majikan

Pendapatan Tidak Tetap (Sumber Pendapatan dari Perniagaan)

 • Salinan MyKad; atau
 • Kad Kuasa (Polis / Tentera)
 • Penyata Bank 6 bulan terkini (Individu / Perniagaan)
 • Pendaftaran Perniagaan / Borang 24 atau 49
 • Borang B dan Resit Bayaran
Dokumen Harta
 • Perjanjian Jual Beli
 • Salinan Geran
 • Tawaran Pembelian dari Pemaju
 • Resit Bayaran Pendahuluan
 • Memorandum Jualan: Lelong
 • Laporan Penilaian: Rumah siap / lelong / subsale / bina rumah atas tapak perumahan / pembiayaan semula

Dimaklumkan bahawa kami telah mengemas kini Terma & Syarat Pembiayaan Perumahan-i untuk memberi penerangan yang lebih jelas kepada pelanggan. Terma dan Syarat Pembiayaan Perumahan-i yang telah dikemas kini ini akan berkuat kuasa pada 1 September 2019. Untuk maklumat lanjut sila klik di FAQ