Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Pendidikan-i
Melangkah kehadapan untuk mencapai impian! Dengan Pembiayaan Pendidikan-i Bank Rakyat, anda boleh memberi tumpuan kepada pengajian dan kami akan uruskan keperluan kewangan anda.
Tawarruq
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan tidak melebihi 70 tahun di akhir tempoh pembiayaan
 • Berpendapatan bulanan minimum RM2,000
 • Amaun pembiayaan sehingga RM1,000,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 20 tahun (termasuk tempoh tangguhan)
 • Tempoh tangguhan berdasarkan tempoh pengajian atau maksimum 4 tahun yang mana terdahulu
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Penjamin diperlukan
 • Cagaran:
  Jumlah Pembiayaan (RM) Nilai Cagaran
  ≤250,000 Tiada cagaran
  250,001 – 500,000 50% atas jumlah pembiayaan
  > 500,000 hingga 1 juta

  75% atas jumlah pembiayaan

  Cagaran yang diterima oleh bank :
  • Hartanah 
  • Akaun Deposit-i Berjangka Bank Rakyat
  • Unit Amanah dibenarkan Amanah Saham Bumiputera (ASB)
Cara Bayaran Tempoh Pembiayaan
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
KAS + 4.50%
 • Pembayaran Secara Elektronik

KAS + 6.50%

*Nota :

 1. Kadar Asas Standard (KAS) semasa ialah 3.00%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.50% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%
  Pendapatan Tetap Pendapatan Tidak Tetap
Dokumen Awam Swasta Pesara Pemilik Perniaggan / Profesional Berpendapatan komisen
Salinan MyKad/MyTentera.

Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.  

 

 
Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir      
Penyata KWSP        
Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Borang EA.
     
Salinan Kad Pesara Kerajaan atau Kad Pesara Tentera      
Surat pengesahan Pindahan Pencen ke Bank Rakyat        
Penyata Pencen (JPA) atau Lejar Pesara (JHEV)        
Penyata bank yang menunjukkan transaksi 6 bulan terakhir      
Sijil pendaftaran perniagaan      
Borang B yang dihantar kepada LHDN / Resit bayaran.        
Lesen/ keahlian daripada Badan Iktisas yang diiktiraf      
Borang pendaftaran A & D / Borang 24 & 49 bagi syarikat        
Penyata Komisen 6 bulan terakir        
Salinan asal surat penerimaan universiti / kolej / salinan yang disahkan oleh universiti
Salinan asal jadual yuran pengajian
Transaksi Caj
Penyimpanan Dokumen Sekuriti (Setelah penjelasan bayaran) RM10/set/
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Yuran Guaman (jika berkaitan) Yuran guaman untuk dokumentasi pembiayaan, pendaftaran gadaian, carian tanah carian kebankrapan dan lain-lain
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semalaman semasa Pasaran Wang Antara Bank Islam ke atas baki tertunggak.
Fi Wakalah Tiada
Yuran Pembayaran Termasuk yuran untuk pendaftaran caj dan caj lain yang berkaitan
Yuran Penyelesaian Awal Tiada

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat