Produk Perniagaan

Perusahaan Kecil Sederhana / Perusahaan Kecil Sederhana (PKS)

Kelebihan skim pembiayaan islam bank rakyat

 • Rebat 20% duti setem perjanjian pembiayaan
 • Tiada yuran pembayaran awal
 • Rebat 2% melalui Skim PKS Patuh Syariah Kemudahan(SSF) oleh SME Corp*
 • Tiada kompaun dikenakan pada keuntungan yang tidak berbayar
 • Tiada caj tambahan bagi jumlah yang tidak digunakan
 • Perlindungan terhadap kenaikan kadar keuntungan pembiayaan melalui kadar keuntungan siling (Harga Jualan Bank/harga akad)
 • Rebat (ibra') bagi penyelesaian awal
 • Kadar keuntungan yang kompetitif

*Tertakluk kepada terma dan syarat

Kelayakan

 • Syarikat yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM)
 • Beroperasi sekurang-kurangnya tiga tahun
PRODUK CIRI-CIRI PRODUK DOKUMEN KHUSUS YANG DIPERLUKAN
Pembiayaan Harta-i Membiayai pembelian premis perniagaan
 • Margin pembiayaan sehingga 80%
 • Konsep : Tawarruq
 • Tempoh pembiayaan sehingga 15 tahun
 • Salinan Perjanjian Jual Beli (SPA) atau Salinan Resit Tempahan (jika tiada salinan perjanjian jual beli), Salinan LaporanPenilaian
 • Perjanjian penyewaan (jika berkenaan)
 • Tujuan membeli premis
PembiayaanPenyambung-i membiayai pembelian tanah dan pembangunan projek
 • Pembiayaan pembelian tanah sehingga 80%
 • Pembiayaan kos pembangunan projek sehingga 60% daripada jumlah kasar kos pembangunan termasuk kos pembelian tanah;pembiayaan sehingga 40% daripada jumlah kasar kos pembangunan tidak termasuk kos pembelian tanah
 • Concept : Tawarruq
 • Tempoh pembiayaan mengikut tempoh projek
 • Bagi permohonan daripada pihak pemaju atau kontraktor - senarai projek yang telah siap dan yang sedang
 • Salinan kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan berkenaan pelan bangunan/susun atur, lesen dan lain-lain
 • Laporan kebolehlaksanaan (jika ada), kos projek termasuk menyediakan unjuran aliran tunai untuk tempoh
 • Salinan kertas projek dan perjanjian usahasama
PembiayaanProjek/Kontraki membiayai kontrak yang dianugerahkan oleh kerajaan, syarikat berkaitan
 • Pembiayaan sehingga 80% daripada jumlah
 • Penyerahan hak hasil
 • Konsep : Tawarruq
 • Tempoh maksimum mengikut tempoh kontrak
 • Salinan surat lantikan kontrak yang akan
 • Bon pelaksanaan/jaminan
 • Unjuran aliran tunai beserta unjuran penyata
 • Jadual kontrak kerja
 • Prosedur pembayaran
 • Laporan terkini berkenaan projek yang
 • Senarai lengkap projek yang masih berjalan dan yang telah siap (termasuk tempoh, tarikh siap, pihak lantikan dan sebab kelewatan jika
 • Senarai pembekal (nama, alamat, pegawai berkenaan, nombor telefon, jumlah kredit/had, apa-apa surat sokongan, surat anugerah)
Pembiayaan Modal Kerja-i membiayai
 • Jumlah pembiayaan
 • Konsep : Tawarruq
 • Tempoh pusingan bergantung kepada kitaran modal kerja
 • Maklumat terperinci kepada tujuan pembiayaan, produkdan
 • Proses aliran beserta tempoh pengilangan
Pembiayaan Berjangka-i membiayai keperluan modal kerja dan asset bagi
 • Konsep: Tawarruq
 • Pembayaran tetap
 • Tempoh pembiayaan sehingga 10 tahun
 • Sebut harga asal bagi peralatan/jentera

Dokumen asas yang diperlukan

 • Surat permohonan secara terperinci tentang jenis pembiayaan, tujuan pembiayaan
 • Salinan profil syarikat yang mengandungi latar belakang syarikat, profil penuh
 • Salinan sijil–sijil pendaftaran syarikat (M&A, Borang 9, 24, 32A, 44, dan 49 dan
 • Past continuous three years Audited Financial Reports (latest to be not more than 18 months old)*
 • Salinan laporan audit selama tiga tahun berturut-turut (laporan terakhir tidak lebih
 • Salinan laporan pengurusan akaun (tidak lebih daripada tempoh tiga bulan)
 • Salinan enam bulan penyata akaun semasa*
 • Informasi penjamin
 • Senarai penghutang dan pemiutang (tidak boleh lebih daripada tempoh tiga bulan) termasuk nama penuh, pegawai berkenaan dan nombor telefon, terma kredit dan
 • Cadangan unjuran aliran tunai mengikut tempoh pembiayaan

*Dokumen yang dikemukakan hendaklah disahkan oleh Setiausaha Syarikat
*Bergantung kepada keperluan, pihak Bank akan meminta dokumen sokongan/tambahan daripada pemohon.
*Untuk borang khusus setiap produk, sila layari laman web www.bankrakyat.com.my

Skim berkaitan

PRODUK ORGANISASI KELAYAKAN KEUNTUNGAN
Kemudahan SME mengikut Syariah (SSFS) (Sehingga Disember 2014 SME Corporation Malaysia
 • Memenuhi kriteria SME Pembiayaan sehingga RM5 juta bagi setiap syarikat Bumiputera dan bukan bumiputera
 • Rebat keuntungan sebanyak 2%
MARA Entrepreneur Guarantee Scheme (MEGS) (Yuran tahunan 1%) Majlis Amanah Rakyat (MARA)
 • 100% syarikat Bumiputera Pembiayaan sehingga RM2 juta bagi setiap syarikat
 • Jaminan sehingga 80%
Green Technology Facility Scheme (GTFS) Credit Guarantee Corporation
 • PKS yang dianugerahkan sijil Green Tech
 • Jaminan sehingga
 • Rebat keuntungan sebanyak 2%
Enhancer-i Credit Guarantee Corporation SME
 • Jaminan sehingga 80% ke atas bahagian yang tiada cagaran
*Tertakluk kepada terma dan syarat.

Fakta pantas

Anda merupakan Syarikat Perusahaan Kecil Sederhana jika syarikat anda:

Bilangan Pekerja

AKTIVITI EKONOMI
SEKTOR SEKTOR PEMBUATAN PERKHIDMATAN DAN LAIN-LAIN
KECIL 5-75 pekerja 5-30 pekerja
SEDERHANA 75-200 pekerja 30-75 pekerja

Perolehan

AKTIVITI EKONOMI
SEKTOR SEKTOR PEMBUATAN PERKHIDMATAN DAN
LAIN-LAIN
KECIL RM300,000 hingga RM15 juta RM300,000 hingga RM3 juta
SEDERHANA RM15 juta hingga RM50 juta RM3 juta hingga RM20 juta

Cara pemohonan

Permohonan boleh dikemukakan kepada cawangan Bank Rakyat di seluruh Malaysia atau hubungi kami di:

Perusahaan Kecil Sederhana
26th Floor, Tower 1,
Bank Rakyat Twin Tower,
Jalan Travers,
50470 Kuala Lumpur
Tel: 03-26129600
Sambungan: 8945/8858/8311/8890/8794/8013
Faks: 03-2272 2306 / 03-2272 2307
E-mel: sme@bankrakyat.com.my

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat