Produk Perniagaan

Perdagangan Kewangan Islam / Perdagangan Kewangan Islam
Perdagangan Kewangan menawarkan pelbagai perkhidmatan dan pembiayaan kepada Pelanggan untuk memudahkan transaksi perniagaan tempatan dan antarabangsa mereka.

Senarai produk:

Surat Kredit-i

Surat Kredit-i (SK-i) adalah satu akujanji bertulis oleh sesebuah bank, yang diberikan kepada pengeksport / penjual (benefisiari) atas permintaan dan arahan pengimport / pembeli (pemohon), untuk membayar pada permintaan atau pada masa hadapan yang boleh ditentukan sehingga sejumlah wang yang dinyatakan dalam had masa yang ditetapkan dan terhadap dokumen yang ditetapkan yang perlu mematuhi terma dan syarat SK-i.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu instrumen yang dikeluarkan oleh Bank untuk memudahkan import dan pembelian barangan dan perkhidmatan.

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar / Kos
Terbitan 0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya (minimum RM50) atau seperti Surat Tawaran
Pindaan

Peningkatan nilai dan / atau pelanjutan tarikh luput: 0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya (minimum RM50) atau seperti Surat Tawaran

Lain-lain: RM50 kadar rata

Usans / Penerimaan 0.1% sebulan atau sebahagian daripadanya dari tarikh luput SK hingga tarikh luput usans (minimum RM50) atau seperti Surat Tawaran
Pembatalan (sebelum tarikh luput SK) RM50
SWIFT

Terbitan: Tempatan RM50 Luar Negara RM75

Lain-lain: RM25

RENTAS RM5
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Surat Kredit-i.pdf

Jaminan Perkapalan-i

Jaminan Perkapalan-i adalah kemudahan yang diberikan oleh Bank kepada pengimport untuk pelepasan barangan (yang dibeli di bawah Surat Kredit-i kami) di pelabuhan, tanpa penyerahan Bil Muatan Kapal asal. Pihak bank mengeluarkan Jaminan Perkapalan-i yang memihak kepada Syarikat Perkapalan / Agen untuk membolehkan pelanggan / penerima barangan untuk mengambil barang dagangan tanpa Bil Muatan Kapal asal.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: ganti rugi ditandatangan balas oleh Bank sebagai kesementaraan kepada Bil Muatan Kapal asal

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
Terbitan 0.1% pada jumlah invois (minimum RM50)
JP-i Tidak Dikembalikan Selepas 3 bulan dari tarikh terbitan: 0.5% setiap tahun akan dikenakan dan seterusnya 3 bulan selepas itu sehingga pemulangan JP-i (minimum RM50)
Sokongan Bil Muatan Kapal dan Bil Laluan Udara 0.1% pada jumlah invois
Duit Setem Kos sebenar
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Jaminan Penghantaran-i pdf

Pungutan-i Bil Masuk

Pungutan-i Bil Masuk adalah pengendalian dokumen masuk (tempatan dan luar negara) yang diterima daripada Bank Pengirim atau terus daripada penjual untuk penyerahan kepada pembeli bagi pembayaran pada permintaan atau penerimaan Bil Pertukaran usans untuk pembayaran pada tarikh yang akan datang.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu perkhidmatan oleh Bank untuk mengendalikan dokumen import yang dikeluarkan oleh Penjual atau Bank Penjual

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
Komisen / Pindaan 0.1% pada jumlah invois (minimum RM50, maksimum Tempatan: RM500 Luar Negara: RM100)
Pelepasan pembayaran percuma RM120
Ubah hala ke bank lain RM120
Bil bantahan Kos sebenar
SWIFT RM25
RENTAS RM5
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Pungutan-i Bil Import.pdf

Pembiayaan Modal Kerja Murabahah

Pembiayaan Modal Kerja Murabahah adalah untuk membiayai pembelian barangan, bahan mentah dan lain-lain seperti yang diperlukan oleh Pelanggan untuk operasi perniagaannya. Murabahah adalah kontrak antara Pelanggan dan Bank di mana Bank akan menjual atas syarat-syarat kredit tertentu barangan yang diperlukan kepada pembeli pada harga jualan yang dipersetujui yang terdiri daripada harga pembelian dan margin keuntungan Bank. Bank akan membayar harga barangan secara terus kepada pembekal (daripada mana pelanggan memperoleh barangan) dan barangan tersebut akan diserahkan kepada pembeli. Pelanggan kemudiannya menyelesaikan jumlah perlu dibayar (harga jual) kepada bank secara sekali gus pada satu tarikh yang telah ditetapkan kelak.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: pembiayaan jangka pendek untuk membiayai pembelian yang dibuat oleh Pelanggan

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
RENTAS RM5
IBG (di kaunter) RM2
SWIFT RM25
Duti setem Kos sebenar
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Murabahah Working Capital Financing.pdf

Penasihat Eksport Surat Kredit-i

Penasihat Eksport Surat Kredit-i adalah khidmat nasihat yang disediakan oleh Bank kepada Pelanggan / Pengeksport, yang bertindak sebagai Wakil / Agen untuk mengendalikan dokumen Surat Kredit-i yang diterima daripada Bank Pengeluar pembeli mereka.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu perkhidmatan oleh Bank untuk mengesahkan dan memberi nasihat mengenai Surat Kredit

Fees & Charges:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
Khidmat Nasihat RM50
Pindaan RM50
Pindah Milik 0.15% - 2% atas jumlah kredit dokumentari yang dipindahkan
SWIFT RM25
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Surat Kredit Eksport-i.pdf

Pengesahan Kredit Surat Kredit-i

Pengesahan Kredit Surat Kredit-i adalah satu perkhidmatan yang ditawarkan oleh Bank apabila Pelanggan berusaha untuk mendapatkan jaminan kedua bagi memastikan pembayaran oleh bank pengeluar. Bank akan menambah pengesahan kepada Surat Kredit di atas pemberian kebenaran atau permintaan bank pengeluar.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu perkhidmatan oleh Bank untuk menambah pengesahan kepada Surat Kredit atas permintaan pelanggan

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
Pengesahan Kadar akan ditentukan oleh Perbankan Koresponden pihak Bank berdasarkan risiko bank dan negara
SWIFT RM25
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Surat Kredit Eksport Pengesahan-i.pdf

Pungutan-i Bil Keluar

Pungutan-i Bil Keluar adalah satu perkhidmatan yang disediakan oleh Bank atas arahan Pelanggan untuk memajukan dokumen yang berkaitan dengan eksport barangannya kepada bank pembeli dengan permintaan untuk menyerahkan dokumen tersebut kepada pembeli bagi tujuan pembayaran, yang menyatakan bila dan pada keadaan apa dokumen boleh diserahkan kepada pembeli.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: Satu perkhidmatan oleh Bank untuk memajukan dokumen eksport ke Bank Pembeli

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
Komisyen 0.1% daripada jumlah invois (minimum RM50, maksimum Tempatan: RM500 Luar Negara: RM100)
Pindaan arahan RM50
Pemeriksaan dokumen (terhadap SK) RM50
Pemulangan dokumen RM120
Tidak membayar/Tidak menerima RM120
SWIFT RM25
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Pungutan Bil Export-i.pdf

Pembiayaan-i Bil Keluar

Pembiayaan-i Bil Keluar adalah untuk membiayai keperluan Pelanggan di bawah aktiviti eksport, terutamanya untuk dokumen di bawah Pungutan-i Bil Keluar. Pembiayaan adalah berdasarkan kepada Tawarruq.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu pembiayaan jangka pendek untuk membiayai jualan yang dibuat oleh Pelanggan

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
RENTAS RM5
IBG (di kaunter) RM2
SWIFT RM25
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Pembiayaan Bil Eksport-i.pdf

Pembiayaan-i Bil Kredit

Pembiayaan-i Bil Kredit adalah untuk membiayai transaksi eksport bagi mematuhi penyerahan di bawah sesuatu Surat Kredit eksport. Pembiayaan bank di bawah Tawarruq adalah untuk menyediakan dana kepada benefisiari pada atau sebelum hari perbankan di mana pembayaran balik perlu dibayar kepada bank yang dinamakan.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu pembiayaan jangka pendek untuk membiayai jualan yang dibuat oleh Pelanggan (untuk Surat Kredit)

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
RENTAS RM5
IBG (di kaunter) RM2
SWIFT RM25
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Pembiayaan Bil Kredit Eksport-i.pdf

Pembiayaan Dagangan Tawarruq

Pembiayaan Dagangan Tawarruq adalah untuk membiayai jualan tempatan dan barangan atau perkhidmatan tidak ketara oleh pelanggan. Bagi Dagangan Tawarruq, bank memperoleh keuntungan daripada pembiayaan Murabahah.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu pembiayaan jangka pendek untuk membiayai pembelian dan jualan barangan atau perkhidmatan.

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
RENTAS RM5
IBG (di kaunter) RM2
SWIFT RM25
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Pembiayaan Perdagangan Tawarruq (TTF).pdf

Jaminan-i Bank

Jaminan-i Bank adalah satu usaha oleh Bank untuk membayar satu jumlah yang dipersetujui kepada seorang Benefisiari sekiranya Pelanggan gagal untuk memenuhi kewajiban selaras dengan terma dan syarat Jaminan / Perjanjian / Kontrak.

Kelayakan: semua entiti perniagaan yang mempunyai transaksi import dan / atau eksport.

Tujuan: satu instrumen yang dikeluarkan oleh Bank untuk memberi jaminan kepada pihak ketiga bagi pihak Pelanggan

Fi & Caj:

Jenis Fi/Caj Kadar/Kos
Terbitan Seperti Surat Tawaran, 0.05% sebulan atau minimum RM50 (mana yang lebih tinggi)
Pindaan

Seperti Surat Tawaran, 0.05% sebulan atau minimum RM50 (mana yang lebih tinggi)

Lain-lain: RM50

SWIFT

Terbitan: Tempatan RM50 Luar Negara RM75

Lain-lain: RM25

Duti setem Kos sebenar
Perbelanjaan umum (penghantaran) Kos sebenar

PDS: Jaminan Bank-i (BG-i) .pdf