Produk Peribadi

Simpanan / Akaun Semasa-i Elektronik (eCA-i)
Bank Rakyat adalah peneraju transformasi Akaun Semasa dengan inovasi perbankan elektronik terkini di Malaysia yang merealisasikan impian dan harapan pengguna Akaun Semasa yang mahukan transaksi perbankan yang mudah dan pantas.
 • Tawarruq
 • Qard
 
 • Boleh melakukan transaksi perbankan secara online pada bila-bila masa
 • Penyata bulanan secara percuma kepada semua pemegang akaun individu/korporat
 • Baki minimum yang perlu dikekalkan di dalam akaun adalah RM0.01

 

Kadar Keuntungan/Kadar Hibah Terdahulu

Kadar Keuntungan (Tawarruq)

Akaun Semasa-i Elektronik (Individu) 
Jumlah (RM) Kadar Keuntungan (setahun)
0 - 999 0.00%
1,000 - 99,999 1.25%
100,000 dan ke atas  1.50%
Akaun Semasa-i Elektronik-i (Bukan Individu)
Jumlah (RM) Kadar Keuntungan (setahun)
0 - 4,999,999 1.50%
5,000,000 dan ke atas 2.00%
 

Kadar Hibah Terdahulu (Qard)

Akaun Semasa-i Elektronik (Individual) 
Jumlah  (RM) Kadar Hibah* (setahun)
0 - 999 0.00%
1,000 - 99,999 1.25%
100,000 dan ke atas 1.50%
Akaun Semasa-i Elektronik-i (Bukan Individu)
Jumlah (RM) Kadar Hibah* (setahun)
0 - 4,999,999 1.50 %
5,000,000 dan ke atas 2.00%
 

*PENTING / PENAFIAN:

KADAR HIBAH YANG TERTERA DI ATAS MERUPAKAN KADAR HIBAH YANG TELAH DIBAYAR OLEH BANK KEPADA PENDEPOSIT DAN TIDAK AKAN DITAFSIRKAN SEBAGAI KADAR INDIKATIF ATAU PROSPEKTIF.

BANK TIDAK TERTAKLUK UNTUK MEMBERI HIBAH KEPADA PENDEPOSIT DAN PENGISYTIHARAN KADAR HIBAH YANG DIPAPARKAN ADALAH ATAS BUDI BICARA BANK.

PROSES YANG EFISIEN
 • TIADA MASALAH PENGURUSAN CEK justeru dapat mengelakkan kehilangan dan kesilapan menyimpan cek
 • TIADA KERISAUAN kerana penggunaan saluran elektronik terbukti berjaya dan selamat
 • TIADA KEKANGAN ruang penyimpanan bagi meminimumkan kos operasi
PENGURUSAN AKAUN YANG LEBIH FLEKSIBEL
 • TIADA LIMITASI waktu dan sempadan perbankan
 • TIADA ISU pengurusan dana kerana akaun pembayar akan didebit pada tarikh matang pembayaran
 • TIADA KOS TAMBAHAN untuk kerja yang tidak produktif seperti kos penghantaran, kos parkir dan sebagainya
KOS EFEKTIF
 • TIADA KESUKARAN dan meningkatkan produktiviti melalui pembayaran dan penerimaan dana yang cekap dan pantas
 • TIADA PROSES PENYESUAIAN AKAUN dan mengelakkan kesalahan melalui pengurangan proses kerja secara manual
 • TIADA KERUMITAN dalam pengurusan dana, proses penyesuaian akaun dan proses semakan melalui e-Statement
KERAHSIAAN YANG MAKSIMA
 • TIADA KEBOCORAN maklumat sulit berkenaan butiran identiti pemegang akaun/pengendali
 • TIADA PENDEDAHAN maklumat sulit berkenaan tandatangan berkenaan tandatangan pemegang akaun/penandatangan
 • TIADA PENIPUAN berkaitan tandatangan dan duplikasi cek
CARA PEMBAYARAN YANG BERKESAN
 • TIADA KESANGSIAN mengenai saluran dan instrumen perbankan elektronik yang telah terbukti penggunaannya
 • TIADA KERESAHAN tentang keselamatan bayaran yang dibuat kerana ianya dikreditkan terus ke akaun penerima
 • TIADA DISKRIMINASI kerana kemudahan i-Rakyat Commerce - Desktop Banking dibuka untuk semua pelanggan bukan individu yang berminat untuk menikmati keberkesanan perkhidmatannya
TELUS
 • TIADA KOS TERSEMBUNYI kerana segala kos dinyatakan secara telus 

 • Individu:
  • Berumur 18 tahun dan ke atas
  • Tidak muflis
  • Deposit minimum pembukaan akaun RM500
 • Bukan individu:
  • Syarikat, persatuan, kelab, koperasi, badan profesional dan agensi kerajaan
  • Tidak dikenakan sebarang perintah penggulungan atau tindakan mahkamah
  • Deposit minimum pembukaan akaun RM1,000
 • Seorang introducer diperlukan bagi pembukaan akaun
Borang
 • Borang Pembukaan Akaun merangkap Kad Spesimen Tandatangan     
 • Borang Maklumat Pelanggan (CIF)
 • Kaedah-kaedah dan Peraturan (T&C)
 • Resolusi Lembaga Pengarah Menyatakan Pembukaan Akaun Semasa-i Elektronik
 • Borang Permohonan iRakyat Commerce
 • Resolusi Lembaga Pengarah Menyatakan Permohonan iRakyat Commerce
Dokumen Pemohonan
 • Pemilikan Tunggal / Perkongsian – Borang A, D, B (jika ada), Sijil Amalan (Borang O) & Borang Q (jika telah diperbaharui)
 • Professional – Pejabat Peguam (Surat Pengesahan dari Bar Council, Sijil Amalan), Akauntan (Surat Pengesahan dari MIA, Sijil Pendaftaran syarikat – SSM), Doktor (Surat Pengesahan dari Medical Council, Sijil Pendaftaran yang dikeluarkan oleh MMC)
 • Syarikat – Borang 9, 24, 49 M & A, Resolusi Lembaga Pengarah, Sijil Amalan (Borang O) & Borang Q (jika telah diperbaharui)
 • Koperasi, Persatuan, Kelab, Badan Agama – Undang-undang Kecil, Surat Pengesahan dari Jabatan Agama Negeri, Sijil Pendaftaran yang asli, petikan minit mesyuarat yang telah dipersetujui oleh ahli komiti.
 • Salinan IC/ Passport yang telah disahkan.

Individu: Minimum deposit RM500
Bukan Individu: Minimum deposit RM1,000

PEMBUKAAN AKAUN
Perkhidmatan Transaksi Caj
Semakan CTOS Semua jenis akaun Percuma
Semakan SSM (Bagi Akaun Syarikat) Bagi akaun syarikat Percuma
DEPOSIT  
Deposit duit syiling Individu dan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) Percuma
Untuk akaun bukan individu:       
RM1,000.00 pertama Percuma
RM1,000.00 hingga RM5,000.00 RM3.00
Lebih daripada RM5,000.00 RM5.00
Nota: Tiada caj akan dikenakan untuk deposit duit syiling melalui mesin deposit syiling.
Caj kiriman

Bagi kiriman Image Returned Document (IRD)
yang tidak dituntut selepas 3 hari melalui mel

biasa kepada pemilik akaun       

RM2.00

PENGELUARAN
Penukaran duit syiling Individu dan Perusahaan Kecil Sederhana (PKS) Percuma
Untuk akaun bukan individu:
Loose (RM200.00 dan ke bawah) Percuma
Penukaran secara pukal melebihi RM200.00 RM7.00 bagi setiap beg
PENDEDAHAN MAKLUMAT PELANGGAN
Salinan Penyata serta-merta (Ad Hoc)  

RM2.00 bagi                        
setiap muka surat

(minimum RM5.00)
Pengesahan Audit   RM30.00
Pengesahan bank (Pengesahan status akaun/surat rujukan)

 

RM20.00
PENYATA AKAUN SEMASA
Kekerapan pertukaran

Daripada bulanan kepada dua minggu sekali

RM5.00 bagi setiap            

bulan
Daripada bulanan kepada mingguan

RM10.00 bagi setiap          

bulan
Salinan Penyata  

RM20.00 bagi setiap          

bulan
PENUTUPAN AKAUN SEMASA

Penutupan akaun dalam tempoh 3 bulan ianya dibuka

 

RM20.00

(Untuk akaun dengan baki di bawah RM20.00 Bank akan menyerap, lebihan baki akaun sebagai caj perkhidmatan)
AM
Marked Cheque   RM15.00 bagi setiap cek
Bankcard (Kad ATM) Yuran Tahunan RM8.00* setiap tahun
Penggantian Kad RM12.00