Produk Peribadi

Perancangan Kewangan / Wasiat

Secara umumnya, wasiat adalah dokumen penyelesaian pusaka berbentuk arahan kepada wasi/pentadbir untuk menyempurnakan segala hasrat pewasiat dan juga melaksanakan segala perancangan dan pengagihan harta mengikut kehendak pewasiat selepas kematian.

Terdapat 2 jenis wasiat:

 1. Muslim
  Enakmen Wasiat Muslim (Selangor) 1999 ditakrifkan sebagai suatu ikrar atau pengakuan seseorang yang dibuat semasa hidup, ke atas harta atau faedahnya untuk melakukan amal ibadah atau bagi apa-apa tujuan lain yang dibenarkan di bawah undang-undang Islam selepas kematian pewasiat.

 2. Bukan Muslim
  Akta Wasiat 1959 mentakrifkan wasiat sebagai suatu kenyataan di mana seseorang menyatakan niat beliau tentang bagaimana harta itu diagihkan selepas kematiannya dan siapa yang akan menerimanya.

Pihak Bank Rakyat dengan kerjasama Amanah Raya Berhad, iaitu sebuah syarikat amanah terkemuka di Malaysia, menawarkan perkhidmatan penulisan Wasiat untuk memastikan harta pewasiat dapat diagihkan kepada individu yang dikehendaki setelah kematian pewasiat agar wasiat tersebut dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Penulisan wasiat juga merupakan satu langkah yang penting dalam perancangan harta, di mana seseorang akan menyampaikan hasratnya/keinginannya tentang bagaimana harta mereka dagihkan. Pengagihan harta yang dirancang dengan wasiat akan memastikan harta tersebut dapat diagihkan manfaatnya kepada orang yang disayangi, di mana Amanah Raya akan menjalankan tugas tersebut dengan pantas dan profesional.

 • Mempercepatkan proses pentadbiran pusaka oleh badan profesional.
 • Mengurangkan pertikaian/pertelingkahan waris (waris-waris menghormati amanat pewasiat).
 • Wasi (pentadbir) telah ditentukan dan dilantik sebelum kematian.
 • Pembahagian ditentukan sendiri oleh pewasiat seperti kehendaknya.
 • Harta terpelihara (tidak terjual/tergadai selama mana di bawah Pentadbiran ARB).
 • Memberi sebahagian hartanya kepada orang-orang yang dicintainya tetapi bukan di kalangan warisnya (ibubapa, anak, adik-beradik angkat/berlainan agama dan sebagainya).
 • Untuk amal jariah selepas kematian. 3 perkara yang memberi manfaat selepas kematian seseorang:
  • Doa anak-anak soleh
  • Ilmu yang dimanfaatkan
  • Pahala daripada amal jariah
 • Faraid adalah bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Hukum Syarak bagi ahli warisnya (Surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan 176)
 • Wasiat adalah pemberian sesuatu hak yang boleh dilaksanakan (berkuatkuasa) selepas berlakunya kematian orang yang membuat wasiat

Jika merujuk nas dan pendapat utama Mazhab Shafie, wasiat hukumnya Harus.  Ia adalah amalan yang digalakkan dalam hal kebajikan dan dibolehkan kerana ia membawa faedah kepada pewasiat (pahala), kaum keluarganya dan masyarakat amnya:

 • Kepada waris terhalang
  (contoh: ibubapa, anak, adik-beradik angkat/berlainan agama dan sebagainya) agar mereka menerima manfaat daripada harta pusaka pewasiat.
 • Kepada waris sendiri
  di mana ada tujuan murni mengapa pewasiat ingin menyerahkan harta pusakanya kepada anak-anaknya sendiri supaya kebajikan mereka lebih terjamin.
 • Kepada masyarakat
  untuk pembangunan sosial seperti kepada anak yatim, fakir miskin, ilmuwan, sekolah, masjid, perpustakaan, hospital dan sebagainya.
 • Memudahkan urusan – di semua cawangan Bank Rakyat seluruh Malaysia
 • Mampu milik – Hanya RM500 (Wasiat Muslim dan bukan Muslim)
 • Umur kelayakan 18 tahun dan ke atas

Syarat kelayakan pemohon adalah seperti berikut:

 • Warganegara Malaysia tanpa mengira bangsa dan agama.
 • Pemohon Semenanjung dan Sarawak: Berumur 18 tahun ke atas
       Pemohon Sabah: Berumur 21 tahun ke atas
 • Berfikiran waras.
 • Penulisan wasiat memberi manfaat kepada insan tersayang, seperti:

  • Menjamin masa depan mereka dengan pembahagian harta yang dihasratkan.
  • Pelantikan wasi/pentadbir yang dipercayai akan menjamin kebajikan dan kepentingan anak-anak (bawah umur) selepas kematian pewasiat.
  • Mengurangkan bebanan kepada waris yang ditinggalkan.
  • Menyatakan hasrat pengagihan harta untuk keluarga tersayang dan juga kebajikan mereka.
  Kunjungi mana-mana cawangan Bank Rakyat yang berdekatan untuk pendaftaran.
  • Akses – Boleh dilakukan di mana-mana cawangan Bank Rakyat di seluruh negara
  • Berpatutan – Hanya RM500 sahaja (bagi pemohon Muslim dan bukan Muslim)

  Wasiat adalah suatu tindakan mulia dalam menzahirkan keinginan pewasiat terhadap pembahagian harta yang dikumpulkan semasa hidup. Dalam situasi ketiadaan wasiat, pembahagian harta adalah seperti berikut:

  1. Muslim
   Ketiadaan wasiat menyebabkan pengagihan harta mengikut hukum faraid, iaitu bahagian yang ditentukan berlandaskan Syariah untuk diagihkan kepada waris (Surah An-Nisa' ayat 11, 12 & 176).

  2. Bukan Muslim
   Ketiadaan wasiat akan menyebabkan harta diagih berdasarkan Akta Pembahagian 1958.

  Akan tetapi, beberapa implikasi yang mungkin akan berlaku adalah seperti berikut:

  • Pengagihan aset yang tidak adil
  • Kesukaran untuk menyenaraikan hutang si mati
  • Merisikokan kesejahteraan dan hak insan tersayang
  Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

  Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.
  *Tertakluk kepada terma dan syarat