Produk Peribadi

Kad / Fi & Caj Kredit Kad-i
Fi & Caj
 
Yuran Tahunan
 
  • Platinum :

- RM388 (Kad Utama)*
- RM150 (Kad Tambahan)*
*DIKECUALIKAN pada tahun pertama. Tahun kedua dan seterusnya
DIKECUALIKAN dengan bersyarat. Syarat pengecualian sekurang-kurangnya sekali penggunaan kad dalam setahun.

  • Emas :

- RM150 (Kad Utama)
- RM80 (Kad Tambahan)
DIKECUALIKAN tanpa syarat

  • Klasik :

- RM60 (Kad Utama)
- RM30 (Kad Tambahan)
DIKECUALIKAN tanpa syarat

  • Muslimah :

- RM150 (Kad Utama)
- RM80 (Kad Tambahan)
DIKECUALIKAN tanpa syarat

 
Caj Keuntungan di bawah struktur Kadar Keuntungan Berperingkat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jenis Transaksi Kadar Tahunan Kriteria Peringkat
Runcit 13.5%  
Bukan Anggota Saham Bank Rakyat
 
Tier 1: Bayaran minimum diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Bayaran untuk 9 bulan berturut-turut
13.0%  
Anggota Saham Bank Rakyat
 
17.0%  
Bukan Anggota Saham Bank Rakyat
 
Tier 2: Bayaran minimum diterima sebelum atau pada Tarikh Akhir Bayaran untuk 6 bulan atau lebih dalam tempoh 9 bulan
15.5%  
Anggota Saham Bank Rakyat
 
18.0%  
Bukan Anggota Saham Bank Rakyat
 
Tier 3: Tidak memenuhi syarat-syarat Tier 1 dan Tier 2 di atas.
17.0%  
Anggota Saham Bank Rakyat
 
Pengeluaran Tunai 18.0%  
Akan dikira setiap hari bermula dari tarikh urus niaga sehingga jumlah pengeluaran tunai diselesaikan sepenuhnya.
 
Pindahan Baki 0.25% bulanan @ 3% tahunan  
3 bulan pertama
 
1.125% bulanan @ 13.5% tahunan  
Bulan ke-4 sehingga jumlah pindahan selesai dibayar
 
 
Fi Perkhidmatan Pengeluaran Tunai
 
a)   Pengeluaran tunai melalui ATM atau kaunter Bank Rakyat akan dikenakan fi sebanyak 3% ke atas jumlah pengeluaran tunai atau RM20.00 yang mana lebih tinggi.
 
b)   Pengeluaran tunai melalui ATM atau kaunter bank-bank lain, fi sebanyak 5% akan dikenakan ke atas jumlah pengeluaran tunai, atau RM20.00 yang mana lebih tinggi.
 
Jadual fi perkhidmatan pengeluaran tunai adalah seperti di bawah:
 
Saluran Jumlah setiap pengeluaran tunai Fi perkhidmatan
 
ATM atau kaunter Bank Rakyat
 
 
Sehingga RM660
 
RM20.00
 
Melebihi RM660
 
3% atas jumlah pengeluaran tunai
 
ATM atau kaunter bank-bank lain
 
 
Sehingga RM400
 
RM20.00
 
Melebihi RM400
 
5% atas jumlah pengeluaran tunai
 
Bayaran minimum bulanan
 
5% dari jumlah baki tertunggak atau minimum RM50
 
 
Caj Ganti Rugi (Ta’widh) bagi lewat bayar
 
Caj Ganti Rugi (Ta’widh) sebanyak 1% daripada jumlah baki bulanan belum jelas atau minima RM10 dan maksima RM100, yang mana lebih rendah sekiranya tiada bayaran diterima pada hari ke-4 selepas tarikh akhir pembayaran atau bayaran yang dibuat adalah kurang daripada 5% bayaran minima yang ditetapkan. Bayaran ini tidak dikompaunkan.
 
 
Permintaan Salinan Penyata Bulanan Kad
 
 
 
RM5.00 akan dikenakan untuk SETIAP salinan Penyata Bulanan Kad yang diminta.
 
Permintaan Deraf Jualan
 
 
·       RM5.00 akan dikenakan untuk SETIAP salinan fotokopi deraf jualan.
·       RM15.00 untuk setiap salinan ASAL deraf jualan.
 
Caj Penggantian Kad
 
 
RM50 untuk setiap panggantian Kad Kredit-i Bank Rakyat yang dilakukan.
 
Transaksi Luar Negara
 
 
Transaksi yang dilakukan di luar Malaysia akan ditukarkan nilainya kepada Dollar Amerika Syarikat melalui MasterCard International semasa tarikh penerimaan transaksi dan/atau pemprosesan oleh Bank. Nilai Dollar ini kemudiannya ditukarkan kepada Ringgit Malaysia. Kadar pertukaran mungkin berbeza mengikut perubahan pasaran dan jumlah yang ditukarkan itu tertakluk kepada kadar pertukaran semasa pemprosesan transaksi dilakukan.
 
 
Caj atas lebihan had pembiayaan
 
Tiada
 
Cukai Perkhidmatan (Kad Kredit-i)
 
Kad Utama (RM) Kad Tambahan (RM)
RM25.00 RM25.00
 
Tempoh Tangguhan untuk Caj Keuntungan
 
20 hari dari tarikh transaksi untuk transaksi runcit