Info Korporat

Info Korporat / Pertanyaan & Maklum Balas

Maklumat anda penting buat kami. Sila taipkan pandangan anda di sini.


(Tertakluk bagi Aduan melibatkan transaksi perbankan elektronik, debit langsung dan instrumen pembayaran (Kad Debit-i))

Notis Penafian:
Aduan yang dikemukakan dalam Borang Aduan ini akan diambil tindakan sewajarnya oleh pihak Bank dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh aduan diterima. Bank akan membuat bayaran pendahuluan (sekiranya perlu) kepada pelanggan mengikut jumlah tuntutan dan/atau satu jumlah yang tidak melebihi RM5000.00 ke dalam Akaun Simpanan-i / Semasa-i seperti yang dinyatakan dalam Borang Aduan ini.** Sekiranya siasatan Bank mendapati aduan yang dikemukakan adalah palsu, Bank berhak untuk mendebitkan (mengeluarkan) wang pendahuluan tersebut melalui Akaun Simpanan-i / Semasa-i tersebut. Sekiranya pelanggan gagal untuk mengembalikan wang pendahuluan tersebut kepada Bank dalam tempoh tujuh (7) hari daripada Notis Bank, Bank berhak untuk mengambil tindakan undang-undang ke atas kegagalan pelanggan membayar semula wang pendahuluan tersebut.

(Nota : ** Selaras dengan pekeliling Bank Negara Malaysia –"Managing Risks Of Electronic Banking, Direct Debit And Risk Associated With Payment Instrument")