Produk Peribadi

Pembiayaan-i / Pembiayaan Pendidikan-i
Melangkah kehadapan untuk mencapai impian! Dengan Pembiayaan Pendidikan-i Bank Rakyat, anda boleh memberi tumpuan kepada pengajian dan kami akan uruskan keperluan kewangan anda.
Tawarruq
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur minimum 18 tahun dan tidak melebihi 60 tahun di akhir tempoh pembiayaan
 • Berpendapatan bulanan minimum RM2,000
 • Amaun pembiayaan sehingga RM1,000,000
 • Tempoh pembiayaan sehingga 20 tahun (termasuk tempoh tangguhan)
 • Tempoh tangguhan berdasarkan tempoh pengajian atau maksimum 4 tahun yang mana terdahulu
 • Perlindungan takaful atas pilihan pelanggan
 • Penjamin diperlukan
 • Cagaran:
  Jumlah Pembiayaan (RM) Nilai Cagaran
  ≤250,000 Tiada cagaran
  250,001 – 500,000 50% atas jumlah pembiayaan
  > 500,000 hingga 1 juta

  75% atas jumlah pembiayaan

  Cagaran yang diterima oleh bank :
  • Hartanah 
  • Akaun Deposit-i Berjangka Bank Rakyat
  • Unit Amanah dibenarkan Amanah Saham Bumiputera (ASB)
Cara Bayaran Tempoh Pembiayaan Kadar Rata
 • Pindahan Gaji Ke Bank Rakyat
 • Biro Perkhidmatan Angkasa
 • Potongan Gaji Majikan
KA + 3.65% 7.50% / 4.67%
 • Pembayaran Secara Elektronik

KA + 5.65%

9.50% / 6.19%

*Nota :

 1. Kadar Asas (KA) semasa ialah 3.85%
 2. Tambahan kadar keuntungan sebanyak 1.50% atas kadar keuntungan semasa untuk pembiayaan tanpa takaful
 3. Kadar syiling = efektif + 4.00%
  Pendapatan Tetap Pendapatan Tidak Tetap
Dokumen Awam Swasta Pesara Pemilik Perniaggan / Profesional Berpendapatan komisen
Salinan MyKad/MyTentera.

Slip gaji untuk 3 bulan terakhir.  

 

 
Penyata Bank untuk 3 bulan terakhir      
Penyata KWSP        
Dan sekurang-kurangnya satu daripada berikut:
 • Surat Pengesahan Majikan
 • Borang EA.
     
Salinan Kad Pesara Kerajaan atau Kad Pesara Tentera      
Surat pengesahan Pindahan Pencen ke Bank Rakyat        
Penyata Pencen (JPA) atau Lejar Pesara (JHEV)        
Penyata bank yang menunjukkan transaksi 6 bulan terakhir      
Sijil pendaftaran perniagaan      
Borang B yang dihantar kepada LHDN / Resit bayaran.        
Lesen/ keahlian daripada Badan Iktisas yang diiktiraf      
Borang pendaftaran A & D / Borang 24 & 49 bagi syarikat        
Penyata Komisen 6 bulan terakir        
Salinan asal surat penerimaan universiti / kolej / salinan yang disahkan oleh universiti
Salinan asal jadual yuran pengajian
Transaksi Caj
Custodian of security documents (post settlement) RM10/set/month
Duti Setem 0.5% dari jumlah pembiayaan seperti yang terkandung dalam Akta Duti Setem 1949.
Yuran Guaman (jika berkaitan) Yuran guaman untuk dokumentasi pembiayaan, pendaftaran gadaian, carian tanah carian kebankrapan dan lain-lain
Caj ganti rugi (Ta`widh) kerana bayaran lewat Ketika tempoh pembiayaan: 1% setahun ke atas jumlah bayaran bulanan tertunggak
Selepas tamat tempoh pembiayaan: Berdasarkan kadar semasa Pasaran Kewangan Antara Bank secara Islam ke atas baki tertunggak.
Fi Wakalah Fi Wakalah atau agensi berjumlah RM28.30
Yuran Pembayaran Termasuk yuran untuk pendaftaran gadaian dan lain-lain caj berkaitan
Yuran Penyelesaian Awal Rebat (Ibra') akan diberikan ke atas keuntungan tertangguh / belum terakru

Kadar, fi dan caj yang dipaparkan adalah efektif mulai 1 April 2019 berikutan pelaksanaan SST berkadar 6% mulai 1 September 2018. Tertakluk kepada terma dan syarat.

Untuk sebarang pertanyaan, sila kunjungi mana-mana cawangan terdekat atau hubungi Pusat Panggilan tele-Rakyat kami ditalian 1-300-80-5454.

*Tertakluk kepada terma dan syarat